fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap123:detail_th
บริการของเรา

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1

กลุ่มงานให้คำปรึกษา
  1. ให้คำปรึกษาระบบ Payroll Outsourcing Service

กลุ่มงานบริการ
  1. ให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
  2. ให้บริการรวมรวมและตรวจสอบบัตรตอกพนักงาน
  3. ให้บริการคำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการณ์อื่น ๆ
  4. ให้บริการจัดทำรายงานเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน
  5. ให้บริการบริหารบัตรประกันสุขภาพพนักงาน พร้อม แจ้งเข้า-แจ้งออก

กลุ่มงานบริหารข้อมูล
  1. บริการยื่นภาษีประจำเดือน ( ภงด.1 )
  2. บริการยื่นประกันสังคมประจำเดือน ( สปส.1-10 )
  3. บริการแจ้งรายชื่อเข้า-ออก ประกันสังคมประจำเดือน
  4. บริการจัดทำข้อมูลพนักงานประจำปี สำหรับการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อมาใช้บริการของเรา

Security
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับเรื่องเงินเดือนในระดับสูงสุด


Cost
ลดต้นทุนในการดำเนินงาน


Time
ลดขั้นตอนการทำงาน